Een blijde Boodschap

Evangelie van de vijfde vastenzondag door het jaar B
Johannes 12, 20-33

Jezus spreekt over zijn dood

20 Nu was er ook een aantal Grieken naar het feest gekomen om God te aanbidden.

21 Zij gingen naar Filippus uit Betsaïda in Galilea, en vroegen hem of ze Jezus konden ontmoeten. 22Filippus ging dat tegen Andreas zeggen en samen gingen ze naar Jezus.

23 Jezus zei: ‘De tijd is gekomen dat de​Mensenzoon tot majesteit wordt verheven.

24 Waarachtig, ik verzeker u: als een graankorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft het één graankorrel, maar wanneer hij sterft draagt hij veel vrucht.

25 Wie zijn leven liefheeft verliest het, maar wie in deze wereld zijn leven haat, behoudt het voor het eeuwige leven.

26 Wie mij dient moet mij volgen: waar ik ben zal ook mijn dienaar zijn, en wie mij dient zal door de Vader geëerd worden.

27 Nu ben ik doodsbang. Wat moet ik zeggen? Vader, laat dit ogenblik aan mij voorbijgaan? Maar hiervoor ben ik juist gekomen.

28 Laat nu zien hoe groot uw naam is, Vader.’ Toen klonk er een stem uit de hemel: ‘Ik heb mijn grootheid getoond en ik zal mijn grootheid weer tonen.’

29 De mensen die daar stonden en dit hoorden, zeiden: ‘Een donderslag!’ Maar er waren er ook die zeiden dat het een engel was die tegen hem gesproken had.

30 Jezus  zei: ‘Die stem heeft niet voor mij gesproken, maar voor u.

31 Nu wordt het oordeel over deze wereld geveld, nu zal de heerser van deze wereld uitgebannen worden.

32 Wanneer ik van de aarde omhooggeheven word, zal ik iedereen naar mij toe halen.’

33 Daarmee bedoelde hij de wijze waarop hij zou sterven.