Gebedsblaadje feest Christus Koning

 

 

Heer, onze God,
Gij hebt uw beminde Zoon
tot Heer verheven. Voor onze vrijheid heeft Hij
het uiterste doorstaan en
zo een nieuwe toekomst mogelijk gemaakt.
Wij vragen U dat ons werken
voor het dagelijks brood een hulde wordt aan U,
een eredienst, totdat Hij wederkomt,
Jezus Christus, uw Zoon.

 

 

 

Psalm (naar psalm 23)

          De Heer is mijn Koning,
                             niets kom ik tekort.

        
         De Heer is mijn koning, niets kom ik tekort;
         Hij laat mij weiden op groene velden.
                   Hij brengt mij aan water, waar ik kan rusten,
                   Hij geeft mij weer frisse moed.

         Mijn schreden leidt Hij langs rechte paden
         omwille van zijn naam.
                  Gij nodigt mij aan uw tafel
                   tot ergernis van mijn bestrijders.

         Met olie zalft Gij mijn hoofd,
         mijn beker is overvol.
                   Voorspoed en zegen verlaten mij nooit
                   elke dag van mijn leven.

         Het huis van de Heer zal mijn woning zijn
         voor alle komende tijden.

                             De Heer is mijn Koning,
                             niets kom ik tekort.

 

Uit het Mattheüsevangelie (Mt. 25, 31 – 46)

In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen:

“Wanneer de Mensenzoon komt in zijn heerlijkheid en vergezeld van alle engelen, d
an zal Hij plaats nemen op
zijn troon van glorie.
Alle volken zullen vóór Hem bijeen gebracht worden en Hij
zal ze in 2 groepen scheiden, zoals de herder een scheiding maakt tussen schapen en bokken.
De schapen zal Hij plaatsen aan zijn rechterhand, maar de bokken aan zijn linker.
Dan zal de Koning tot die aan zijn rechterhand zeggen:
komt en ontvangt het Rijk dat voor u gereed is vanaf de grondvesting der wereld.
Want Ik had honger en gij hebt
Mij te eten gegeven, Ik had dorst en gij hebt Mij te drinken gegeven,
Ik was vreemdeling en gij hebt Mij opgenomen,
Ik was naakt en gij hebt Mij gekleed, Ik was ziek en gij
hebt Mij bezocht, Ik was in de gevangenis en gij hebt Mij bezocht.
Dan zullen de rechtvaardigen Hem antwoorden en
zeggen: Heer, wanneer hebben wij U hongerig gezien
en U te eten gegeven, of dorstig en U te drinken gegeven?
En wanneer zagen wij U als vreemdeling en hebben wij U opgenomen, of naakt en hebben U gekleed?
En wanneer zagen wij U ziek of in de gevangenis en zijn U komen bezoeken?

De Koning zal hen ten antwoord geven:
voorwaar, Ik zeg u: al wat gij gedaan hebt voor één dezer geringsten van mijn broeders, hebt gij voor Mij gedaan.”

 

  Hij nam de gestalte aan van een slaaf en werd gelijk aan een
  mens. Als mens verschenen, heeft hij zich vernederd en werd
  gehoorzaam tot in de dood – de dood aan het kruis. Daarom
  heeft God hem hoog verheven, en hem de naam geschonken
  die elke naam te boven gaat, opdat in de naam van Jezus elke
  knie zich zal buigen (Fil. 2).

Voorbede

Leggen wij onze beden in Gods’ open handen…

         Heer God, Jezus’ koningschap toont zich in zijn liefde
         voor kwetsbaren: help ons Hem in liefde na te volgen.

         Heer God, Jezus’ koningschap toont zich in warm-
         hartigheid: help ons barmhartig te zijn voor elkaar.

         Heer God, Jezus’ koningschap toont zich in eenvoud
         en dienstbaarheid: kom ons beperkt vermogen tot
         dienen ter hulp.

         Heer God, Jezus’ koningschap toont zich in zijn open
         hart en handen voor wie ziek of eenzaam is: help ons
         hart en handen te openen voor wie het nodig heeft.

Slotgebed

         Heer God,
         Gij hebt ons opgenomen in uw liefde, die ons aan
         de dood onttrekt. Wij vragen U: blijf in ons midden
         wonen, sticht vrede onder ons, om alles in de hemel
         en op aarde te verzoenen.

 
                                                                                               Emmaüsparochie