Gebedstekst bij de 3de jaarzondag B

 

God, onze Vader,
richt al onze daden naar uw verlangen.
Laat ons overal waar dit kan,
het goede doen
in de naam van Jezus Christus,
uw geliefde Zoon en onze Heer.
Amen.

 

 

 

Psalm 25

     De wegen van God zijn goed en betrouwbaar
         voor ieder die zijn verbond onderhoudt.

         Wijs mij uw wegen, Heer,
         leer mij uw paden kennen.
        

                  Leid mij volgens uw woord,
                   want Gij zijt mijn God en verlosser.

         Gedenk uw barmhartigheid, Heer,
         uw altijd geschonken ontferming.

                  Herinner U niet het kwaad van mijn jeugd,
                  maar denk aan mij met erbarmen.

         De Heer is goed en rechtschapen,
         daarom wijst Hij zondaars de weg.

                  Hij leidt de geringe langs eerzame paden,
                  Hij leert de eenvoudige wat hij moet doen.

 

         De wegen van God zijn goed en betrouwbaar
         voor ieder die zijn verbond onderhoudt.

 

 

Alleluia. Het Rijk Gods is nabij;
                                   gelooft in de Blijde Boodschap.

 

Uit het Marcusevangelie       (Mc. 1, 14 - 20)

Nadat Johannes was gevangen genomen ging Jezus naar Galilea en verkondigde er Gods Blijde Boodschap.
Hij zei:
“De tijd is vervuld en het Rijk Gods is nabij; bekeert
u en gelooft in de Blijde Boodschap.”

Toen Jezus eens langs het meer van Galilea liep zag Hij Simon en de broer van Simon, Andreas, terwijl zij bezig
waren het net uit te werpen; zij waren namelijk vissers.
Jezus sprak tot hen:
“Komt, volgt Mij;
Ik zal maken dat gij vissers van mensen wordt.”

Terstond lieten zij hun netten in de steek en volgden Hem.
Iets verder gaande zag Hij Jakobus, de zoon van Zebedeüs, en diens broer Johannes; ook zij waren in de boot bezig
met hun netten klaar te maken. Onmiddellijk riep Hij hen.
Zij lieten hun vader Zebedeüs met de dagloners in de boot achter en volgden Hem.

 

Voorbede                                  
                       

         Leggen wij onze beden in de handen van God,
         die mensen in liefde en trouw bijeen wil brengen…

         Heer, onze God, wij bidden U voor mensen die nood
         hebben aan een warme blik, een bemoedigend woord
         of een luisterend oor…

         Heer, wij bidden U voor wie ziek is… voor wie in
         deze moeilijke tijd uitgeput raakt… voor wie afscheid
         moet nemen van een geliefd iemand…

         Heer, wij bidden U voor wie zich, in het spoor van uw
         Zoon inzetten voor kwetsbare mensen. Schenk hen
         kracht om vol te houden…

         Heer, wij bidden U voor onze Emmaüsparochie, dat
         onze gemeenschap uw Woord ter harte mag nemen
         en zich steunend en troostvol mag blijven inzetten…
        

Slotgebed

         Heer God, het woord dat Gij gesproken hebt, is in
         vervulling gegaan. Wij vragen U: doe ons inzien
         hoezeer wij elkaar nodig hebben; hoe elk van ons
         eigen gaven en een eigen roeping heeft. Bouw ons
         op tot uw éne Kerk, tot de gemeenschap van Jezus
         Christus, onze Heer.

                                                                                    Emmaüsparochie