gebedstekst bij de 5de zondag in de veertigdagentijd

 

 

 

 

 

Heer, onze God,
uit liefde heeft uw welbeminde Zoon zich uitgeleverd
om te sterven voor ons allen.
Wij vragen dat wij in zijn liefde mogen leven
en wegen gaan die Hij betreden heeft,
blijmoedig en zeker van uw hulp.

 

 

 

 

 

Psalm 130

Uit de diepten roep ik U, Heer, Heer God, hoort Gij mij ?
Open uw hart voor mij, ik smeek U om genade.

Als Gij zonden gaat tellen, houdt geen mens het uit.
Maar bij U is vergeving en daarvan leven wij.

Ik verwacht de Heer,
wacht met heel mijn ziel – en ik hoop op zijn woord.

Naar Hem zie ik uit;
zoals een man op wacht
uitziet naar de morgen.

Blijf vertrouwen op God,
want bij Hem is genade,
Hij is uw verlossing.

Hij zal ons bevrijden
uit de macht van het kwaad.

Uit het Johannesevangelie (Joh. 11, 1 – 45 verkorte versie)

Marta en haar zuster Maria stuurden iemand naar Jezus met de boodschap: “Heer, uw vriend Lazarus is ziek.” Toen Jezus dit hoorde zei Hij: “Deze ziekte loopt niet uit op de dood, maar op de eer van God, zodat de Zoon van God geëerd zal worden.”
Jezus hield veel van Marta en haar zuster, en van Lazarus. Maar toen Hij gehoord had dat Lazarus ziek was, bleef Hij toch nog twee dagen waar Hij was. Daarna zei Hij tot zijn leerlingen: “Laten we teruggaan naar Judea.”
Toen Hij daar aankwam, hoorde Hij dat Lazarus al vier dagen in het graf lag.
Toen Marta hoorde dat Jezus onderweg was, ging ze Hem tegemoet, terwijl Maria thuisbleef.

Marta zei tot Jezus: “Als U hier was geweest, Heer, zou mijn broer niet gestorven zijn.
Maar zelfs nu weet ik dat God U alles zal geven wat U vraagt.” Jezus zei: “Je broer zal uit de dood opstaan.” “Ja” zei Marta,
“ik weet dat hij bij de opstanding op de laatste dag zal opstaan.” Maar Jezus zei: “In ben de opstanding en het leven. Wie in Mij gelooft zal leven, ook wanneer hij sterft, en ieder die leeft en in
Mij gelooft zal nooit sterven. Gelooft ge dat ?”
e “Ja, Heer”, zei ze, “ik geloof dat U de Messias bent, de Zoon van God die naar de wereld zou komen”.
Diep bewogen vroeg Hij: “Waar hebben jullie hem neergelegd ?”
Ze zeiden: “Kom maar kijken, Heer.” Jezus begon ook te huilen,
en de Joden zeiden: “Wat heeft Hij vel van hem gehouden.”
Maar er werd ook gezegd: “Hij heeft de ogen van de blinde geopend, Hij had nu toch ook de dood van Lazarus kunnen voorkomen ?” Ook dit ergerde Jezus. Hij liep naar het graf, een spelonk met een steen voor de opening. Hij zei: “Haal de steen weg.” Marta, de zus van de dode, zei: “Maar Heer, de stank !
Hij ligt er al vier dagen !” Jezus zei tegen haar: “Ik heb je toch
gezegd dat je God grootheid zult zien als je gelooft ?” Toen haal-den ze de steen weg. Daarop keek Hij naar omhoog en zei:
“Vader, ik dank U dat U Mij hebt verhoord. U verhoort Mij
altijd, dat weet Ik, maar Ik zeg dit ter wille van al die mensen
hier, opdat ze zullen geloven dat U Mij gezonden hebt.” 
Daarna riep Hij: “Lazarus, kom naar buiten !”
De dode kwam tevoorschijn, zijn handen en voeten in linnen gewikkeld, en zijn gezicht bedekt door een doek. Jezus zei
tegen de omstanders: “Maak de doeken los en laat hem gaan.”
Veel Joden die naar Maria waren toe gekomen waren en gezien hadden wat Jezus deed, kwamen tor geloof in Hem.

 

Voorbede

Jezus weende bij het graf van zijn vriend Lazarus
omdat Hij van hem hield. Goede Vader, wij danken U
voor uw compassie die Gij ons in Jezus openbaart.

Jezus zei dat de ziekte van zijn vriend zou leiden tot de glorie
van God. Genadige Vader, wij bidden U om kracht om ziekte
die de wereld vandaag bedreigt, te overwinnen.

Jezus wekte zijn vriend Lazarus op en toonde zich een kracht
tot leven. Sterke God, laat ons vandaag delen in zijn kracht..

Jezus riep zijn vriend Lazarus naar buiten en maakte hem
los uit de banden van de dood. Getrouwe Vader, wij danken
U voor de verlossing die Jezus heeft bewerkt.

Van de aardse dood maakte Jezus een doorgang die Hij met
ons maakt. Liefdevolle Vader, wij danken U voor de hoop die
Gij in ons wekt door uw Zoon.

Slotgebed

Heer God, kom ons tegemoet met de Geest die Jezus bezielde, 
in deze dagen van onrust en onzekerheid. Geef ons kalmte, wijsheid en moed om te onderscheiden wat we kunnen doen 
om anderen te steunen en deze crisis te helpen overwinnen.

Doe ons groeien in hoop en vertrouwen, nu wij zo sterk onze kwetsbaarheid ervaren, en houd in ons het geloof levend 
dat Gij alles ten goede leidt.

Help ons U oprecht lief te hebben en altijd voor ogen te
houden wat waarde heeft.
Dat vragen wij U door Christus onze Heer.