Gebedstekst bij de 7de Paaszondag

 

 

 

Heer onze God,
niemand heeft U ooit gezien
maar uw Zoon heeft ons uw liefde leren kennen.
Hij is de Heiland van de wereld.
Wij vragen U:
bewaar ons in zijn naam;
dat wij één mogen zijn
en U verheerlijken bij alles wat wij doen.

 

 

 

 

Psalm 27

            Ik reken er op nog tijdens mijn leven
            de weldaden van de Heer te ervaren
            Alleluia.

De Heer is mijn licht en mijn leidsman,
wie zou ik vrezen;
            De Heer is de schuts van mijn leven,
            voor wie zou ik bang zijn ?

Eén ding slechts vraag ik de Heer,
meer zal ik niet wensen:
dat ik in Gods huis mag wonen zolang ik leef.
            Dat ik de beminnelijkheid van de Heer mag ervaren,
            zijn tempel weer met eigen ogen mag zien.

Wil luisteren, Heer, naar mijn roepende tem,
heb medelijden en wil mij verhoren.
            Tot U spreekt mijn hart, naar U zie ik op,
            uw aanschijn, Heer, tracht ik te zien.

            Ik reken er op nog tijdens mijn leven
            de weldaden van de Heer te ervaren
            Alleluia.

 
Uit het Johannesevangelie (Joh. 17, 1 – 11a)

In die tijd sloeg Jezus zijn ogen ten hemel en zei: “Vader het uur
is gekomen. Verheerlijkt uw Zoon, opdat de Zoon U verheerlijke. Gij hebt Hem immers de macht gegeven over alle mensen om eeuwig leven te schenken aan allen die Gij Hem gegeven hebt.
En dit is het eeuwige leven, dat zij U kennen, de enige ware God
en Hem die Gij hebt gezonden: Jezus Christus. Ik heb U op aarde verheerlijkt door werk te volbrengen dat Gij Mij hebt opgedragen
te doen. Gij, Vader, verheerlijk Mij thans bij Uzelf en geef Mij de heerlijkheid, die Ik bij U had eer de wereld bestond.
Ik heb uw naam geopenbaard aan de mensen die Gij Mij uit de wereld gegeven hebt. U behoorden ze toe; Mij hebt Ge ze gegeven en zij hebben uw woord onderhouden. Nu weten zij dat al wat Gij Mij gegeven hebt van U komt. Want de boodschap die Gij Mij
hebt meegedeeld, heb ik hen meegedeeld, en zij hebben ze aangenomen en naar waarheid erkend dat Ik van U ben uitgegaan een zij hebben geloofd dat Gij Mij hebt gezonden. Ik bid voor hen. Niet voor de wereld bid ik, maar voor hen die Gij Mij gegeven
hebt, omdat zij U toebehoren. Al het mijne is van U en het uwe is van Mij. Zo ben Ik in hen verheerlijkt. Ik blijf niet langer in de wereld, zij echter blijven in de wereld, terwijl Ik naar U toe kom”.
Als gij Mij liefhebt, zult ge mijn geboden onderhouden. Dan zal
de Vader op mijn gebed u een andere helper geven om voor altijd
bij u te blijven: de Geest van de waarheid, voor wie de wereld
niet ontvankelijk is, omdat zij Hem niet ziet en niet kent. Gij kent Hem, want Hij blijft bij u en zal in u zijn. Ik zal u niet verweesd achterlaten: Ik keer tot u terug.
Nog een korte tijd en de wereld ziet Mij niet meer; gij echter zult Mij zien, want Ik leef en ook gij zult leven. Op die dag zult gij weten, dat Ik in mijn Vader ben en gij in Mij en Ik in u.
Wie mijn geboden onderhoudt, die hij heeft ontvangen, hij is het
die Mij liefheeft. Wie Mij liefheeft, zal door mijn Vader bemind worden; ook Ik zal hem beminnen en Ik zal Mij aan hem openbaren”.

Voorbede

Vragen wij aan Jezus Christus, onze Heer,
zijn paasleven zichtbaar te maken in de wereld.

 

Heer, Gij hebt deze wereld verlaten
en ons het evangelie toevertrouwd.
Geef dat wij het ontvangen met vreugde
en verkondigen met heel ons leven.         Verhoor ons, Heer.

 

Gij hebt de wereld verlaten
en ons een andere helper beloofd.
Geef dat uw Geest ons bijstaat in
de wederwaardigheden van dit leven.      Verhoor ons, Heer.

 

Gij hebt deze wereld verlaten
en gebeden om de eenheid van uw leerlingen.
Ruim de hindernissen op
die ons van elkaar gescheiden houden.    Verhoor ons, Heer.

 

Gij hebt deze wereld verlaten
om ons een plaats te bereiden.
Neem onze overleden broeders en zusters
op in uw heerlijkheid.                                Verhoor ons, Heer.

Slotgebed

Heer, onze God, leer ons in eenvoud te leven, vol liefde voor elkaar, zoals de eerste christenen: eensgezind in het gebed en in het breken van het brood.
Dan zal de wereld geloven in Hem die Gij gezonden hebt: Jezus Christus, onze Heer.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Emmaüsparochie