Dekenale vastenbezinningen : een terugblik

De  vastenbezinningen vonden  plaats op maandag 11 en 25 maart in de Sint-Martinuskerk te Melle.
Uit alle nieuwe parochies kwamen we voor een gebedswake samen als één gelovige gemeenschap. De lezingen van de vastenzondagen vormden de rode draad.
Luisteren naar Gods Woord in de oudtestamentische teksten waarin God met de mens een verbond sluit, zich openbaart en trouw blijft; het antwoord van de gelovige mens verwoord doorheen de woorden van Paulus, brachten ons in onze wandeling doorheen deze teksten, naar de persoon van Jezus. In de eenzaamheid van de woestijn en in gebed, overwint Hij de duivel die Hem op de proef stelt. Op de berg Thabor mochten zijn leerlingen zijn gelaat, glanzend van licht, aanschouwen. We baden: ‘Jezus, verheerlijkte Heer, wees goed voor zoveel mensen van wie het gelaat vandaag geschonden is, mensen uitgeput, ontredderd en verlaten.’ 
‘De evangelies van de derde, vierde en vijfde zondag spreken alle over bekering tot God. Deze bekering is een opdracht voor de mens maar wordt mogelijk gemaakt door de barmhartigheid van God. Hij geeft steeds nieuwe kansen, ook als de mensen er niet meer in geloven.’
De veertigdagentijd is een oproep tot bekering en verzoening omdat we als Kerk verdeeld zijn, omdat we als christenen niet willen delen met de verdrukten, omdat we zo vaak het evangelie verraden en Christus’ eisen opgeven.
Luisteren naar de Schriftlezingen, een psalm bidden, een lied zingen, momenten van gedragen stilte, leidden ons tenslotte naar Palmzondag met het verhaal van de intocht van Jezus in Jeruzalem: ‘Gezegend Hij die komt in de naam van de Heer!’
Aangemoedigd door het samen bidden werden we stap na stap op weg gezet om de Heer te volgen en om met Pasen te mogen delen in zijn verrijzenis en heerlijkheid.
‘ Een mens te zijn op aarde in deze wereldtijd,
is leven van genade buiten de eeuwigheid,
is leven van de woorden die opgeschreven staan
en net als Jezus worden die ’t ons heeft voorgedaan.’ ( ZJ 306 )

Annie B.