Een nieuwe parochieploeg

Met het doel de zes parochies die bestaan binnen de gemeenten Destelbergen en Melle te laten uitgroeien tot één nieuwe parochie, vroeg het bisdom ons in de loop van 2017 een nieuwe parochieploeg samen te stellen. Deze ploeg moest bestaan uit vijf tot tien leden. Daarbij moesten wij bijzondere aandacht hebben voor jongere leden, voor een evenwicht tussen mannen en vrouwen, een evenwicht tussen vrijgestelden en vrijwilligers en een evenwicht tussen leden die betrokken zijn bij de verschillende domeinen van het pastorale werk : de vieringen; de dienstbaarheid, de catechese, de communicatie.

het dekenaat raadde ons aan de kerkgangers zelf te bevragen wie zij geschikt achten om deel uit te maken van deze ploeg. Dit gebeurde in de maand januari bij middel van de gele blaadjes waarop u namen kon voorstellen. In onze drie kerken samen werden meer dan honderd namen opgegeven. die een tijdlang in de kerken hebben uitgehangen.

In de voorbije maanden hebben wij talrijke van deze mensen aangesproken met de vraag om mee te werken in de nieuwe ploeg.

Uiteindelijk konden wij een nieuwe parochieploeg met negen leden samenstellen. Deze ploeg zal vermoedelijk op de eerste zondag van de advent in een zondagsviering door de deken van Wettteren, Yvan Stassijns, worden aangesteld.

De leden zijn

Annie Backaert, diaken Toon Claeys, Siegrid De Baere, Geert De Keyser, Raf De Mulder, Mieke Sergeant, diaken Luk Thomas, pastoor Jos Verstraeten en Marianne Willemot.

Opdracht

De bisschop omschrijft de taak van de parochieploeg als volgt "Samen met de pastoor zullen jullie verantwoordelijk zijn voor het aansturen, begeleiden en coördineren van de pastorale werking. Als ploeg hebben jullie de taak om in overleg met het dekenaat verder te werken aan een gedragen visie over de kernopdrachten van de parochie :  verkondiging, initiatie en catechese, liturgie en diaconie. Zoek in overleg me de plaatselijke geloofsgemeenschap naar wegen om Jezus Christus aan de wereld te verkondigen, met woorden en daden van liefde, vrede en verzoening".

Naast de parochieploeg zal er in Destelbergen, Heusden en Melle een secretariaat zijn waar imend bereikbaar is voor de gelovigen, iemand die voeling heeft met wat leeft in de plaatselijke gemeenschap. Deze personen zullen een goed contact onderhouden met de parochieploeg  om informatie van hem te ontvangen en aan hem door te geven.

Wij hopen met deze organisatie goed uitgerust te zijn om het pastorale werk voort te zetten en mee te bouwen aan de toekomstige nieuwe parochie

Pastoor Jos Verstraeten.