Je vraagt je af... (FAQ)

In onze parochie zijn er op verschillende locaties zalen te huur.

Voor een aanvraag kan je terecht bij:

Voor Melle: Tel. 09.52.65.53, melleflora@telenet.be
Voor Heusden: Tel. 09.239.94.13, heiligkruis.9070@gmail.com
Voor Destelbergen: Tel. 09.228.84.50, 2061@kerknet.be

Voor dringende toediening van het ziekensacrament, wanneer je de pastoor of de parochievicaris niet onmiddellijk kan bereiken, kan je terecht bij de priester van wacht op het nummer 09 260 31 96

Heb je belangstelling voor wat reilt en zeilt in onze parochie ? Schrijf dan via onderstaande link in op onze nieuwsbrief. De nieuwsbrief verschijnt minstens éénmaal per maand en geeft je een beeld van wat te gebeuren staat in onze parochie.

 

http://www.parochiedestelbergenmelle.be/formulieren/nieuwsbrief

Vanaf 2020 werden alle edities van de parochie Emmaüs gebundeld tot één editie .

 

 

Nieuws van bij ons

Interesse in wat leeft in onze parochie?
Waarom geen abonnement nemen op ons parochieblad?

De vier eerste bladzijden van Kerk&Leven worden door lokale medewerkers gevuld met lokaal nieuws:

 

Naast informatie over de liturgische vieringen en duidingen bij kerkelijke aangelegenheden vindt u er interviews, aankondigingen, fotoreportages

Voor 42 euro per jaar (dat is minder dan één euro per nummer) krijgt u het blad elke week in de bus.

Het enige wat u moet doen is dat bedrag overschrijven op rekening nummer  BE  39 7360 6347 2319 (BIC KREDBEBB).

Om u te verwelkomen als nieuwe abonnee, krijgt u vanaf de tweede week na ontvangst van uw overschrijving, het blad al in de bus. U kan dus 7 nummers gratis krijgen.
 

Meer informatie : 

https://www.kerknet.be/organisatie/kerk-leven

 

 

 

De volgende parochies hebben een levendige misdienaarswerking: 

Heusden
Kalken
Lede
Schellebelle
Wichelen
Wetteren centrum

In Heusden kunnen jongeren aansluiten bij het jongerenkoor dat onder leiding staat van Nathalie Vos. Ze vingen ondermeer elke maand  tijdens een familieviering in de Heilig Kruiskerk te Heusden.

http://www.jeugdkoorsam.be/

Vanuit het dekenaal centrum (Markt 16, Wetteren) is Kringwerking Tegenstroom actief, de jongerenwerking van het dekenaat. Er is een maandelijkse 'officiele' bijeenkomst en tussenin ook nog eens een officieuze. De kringwerking is aangesloten bij IJD, de dienst jeugdpastoraal van het bisdom, en staat open voor alle jongeren tussen 12 en 21. Sara Meirlaen en Elisabeth Laplanche zijn de begeleiders, parochie assistent Wim Holderbeke coördineert. 

Het komt ook voor dat ouders na de geboorte van een kind een beroep hebben gedaan op een andere religieuze gemeenschap of op een rituelenbureau. Zij menen soms daar een meer creatieve viering te kunnen hebben of de plaats van de doop zelf te kunnen kiezen. Soms menen deze ouders te goeder trouw dat deze viering een doop is die door de katholieke kerk wordt erkend. Dit is echter niet het geval. Dergelijke viering heeft plaats gevonden zonder enige band met de kerk. Zij wordt dan ook niet zomaar ingeschreven in het doopboek van de kerk.

Twee opgaven

Willen deze ouders hun kind laten deelnemen aan de eerste communie, stellen zich twee opgaven. Aan de doop zijn namelijk twee aspecten.

De christelijke doop is ten eerste de verbinding van een kind met God zoals de kerk Hem belijdt en de toezegging dat het mag delen in zijn genade. Daarom wordt met de ouders nagegaan of hun kind op de juiste wijze is gedoopt, namelijk in een drievoudige begieting met water en onder aanroeping van de drievuldige God, Vader Zoon en Heilige Geest.

Het tweede wezenlijke aspect is het intreden in de gemeenschap van de kerk. Omdat iemand die afstand heeft genomen van de kerk, niet in staat is een andere persoon binnen te leiden in de kerk, wordt aan de ouders gevraagd hun kind te laten opnemen in de volle gemeenschap van de kerk. Dit gebeurt door het uitspreken van de geloofsbelijdenis en het meevieren van de zondagsmis. Daardoor wordt een band gelegd met de gemeenschap van gelovigen. Daarin wordt ook duidelijk dat de doop het begin is van een geloofsweg. In de voorbije weken hebben wij dit een paar keer in onze parochie meegemaakt.

Zijn deze twee opgaven vervuld, dan kan aan de bisschop gevraagd worden de doop van dit kind als geldig te erkennen. Eens deze toestemming ontvangen kan het kind aan de eerste communie deelnemen en moet het niet nog worden gedoopt.

Voor meer inlichtingen en inschrijvingen  : parochiedestelbergenmelle@kerknet.be

 

Voor een kerkelijke huwelijks- of uitvaartplechtigheid betaalt u € 250. 

Indien er bij een uitvaart een rouwkapel in de kerk wordt geplaatst dient daar een extra bedrag voor betaald te worden. Dit bedrag verschilt van kerk tot kerk.

Indien u een mis wil laten opdragen voor een speciale intentie, dan betaalt u € 15.

Voor andere sacramenten (doopsel, ziekenzalving, eerste communie, vormsel) wordt geen (vaste) bijdrage gevraagd.

Het gebruik van een kerkgebouw voor liturgische of andere evenementen dient steeds te worden aangevraagd bij de verantwoordelijke pastoor en kerkfabriek. Het is de kerkfabriek die bepaalt hoeveel wordt aangerekend voor het gebruik van het gebouw.

Door herstructureringen bij BPOST zal Kerk & Leven voortaan worden uitgereikt tussen dinsdag en donderdag. We weten vooraf niet op welke dag de uitreiking van uw krant gebeurt. Het moment van uitreiking kan ook van week tot week verschillen.

Kerk & Leven niet ontvangen op donderdag?
Heeft u op donderdag het vertrouwde weekblad nog niet ontvangen, dan kunt u dat op volgende wijzen melden.
 
Hoe melden?
De snelste weg loopt via www.kerkenleven.be/nietontvangen. Vul het online formulier in en verzendt het. Uw melding komt bij uitgeverij Halewijn terecht, die u een nummer nastuurt en een klacht indient bij de post.

Ofwel met een mail naar nietontvangen@kerknet.be. Bezorg ons dan uw naam en adres, alsook het abonneenummer (de 8 cijfers die boven uw adres staan afgedrukt).

Geen internet? U kunt ook telefoneren naar de dienst Parochiebladen, op het nummer 03 210 08 30. Eén van de  medewerkers dient dan een klacht in bij de post en vraagt om uw blad zo snel mogelijk te bezorgen.

 

Om deel te kunnen nemen aan de sacramenten van de Rooms Katholieke Kerk is een eerste vereiste dat je binnen deze gemeenschap gedoopt werd. Tegenwoordig wordt er ook wel eens gekozen om kinderen te laten dopen door een ‘rituelen bureau’ zoals Rent-A-Priest of door een andere gemeenschap, bvb De Goede Herder (Dendermonde), of nog andere -niet tot de Rooms Katholieke Kerk behorende- gemeenschappen. De doop wordt wel erkend (het doopsel is m.a.w. geldig), zoals bij de Protestanten, Anglicanen of Orthodoxen, maar aangezien men buiten de Katholieke Kerk is gedoopt maakt men geen deel uit van de katholieke gemeenschap en kan men dus ook de sacramenten die binnen de katholieke gemeenschap worden gevierd niet ontvangen.

Wie dus niet binnen onze kerk gedoopt werd en toch als gelovige onze sacramenten wenst te ontvangen moet de overstap maken van de ene kerk naar de andere. Dit kan door een eenvoudig ritueel.

Wat moet er gebeuren om die overstap te maken?

De ouders dienen een brief te schrijven aan de pastoor waarin men afstand doet van de vorige gemeenschap en dienen hun motivatie te verwoorden waarom men wil dat hun zoon of dochter wordt opgenomen in de RKK, gevolgd door een gesprek. De pastoor vraagt dan de opname aan aan de bisschop die dan de toelating geeft om met het gepaste ritueel de persoon op te nemen.

U kijkt er misschien raar van op, maar wie de ziekte coeliakie heeft, kan ziek worden van een hostie. In onze parochie zijn er glutenvrije hosties voorhanden voor wie ze nodig heeft. Gewoon even melden aan de verantwoordelijke, bijvoorbeeld als u uw kind inschrijft voor eerste communie of vormsel. Deze hosties worden besteld bij de Vlaamse Coeliakievereniging en daar heeft men ons gegarandeerd dat ze conform zijn aan de voorwaarden die het Vaticaan stelt. Ze worden ook apart van de andere hosties bewaard. Meer weten? 

http://www.parochiedestelbergenmelle.be/hostie-moet-gluten-bevatten

 

O.-L.-Vrouw ter Sneeuw in Destelbergen, zaterdag om 17.30 uur
St.-Martinus in Melle, zondag om 9.30 uur
Heilig Kruis in Heusden, zondag om 11.00 uur
 

Een misintentie kan aangevraagd worden in het algemeen secetariaat te Melle of in de contactpunten Destelbergen en Heusden.

Voor Melle
Kloosterstraat 16
9090 Melle
Tel. 09.52.65.53
melleflora@telenet.be

Voor Heusden
Steenvoordestraat 9A
9040 Heusden
Tel. 09.239.94.13
heiligkruis.9070@gmail.com

Voor Destelbergen
Dendermondesteenweg 439
9070 Destelbergen
Tel. 09.228.84.50
2061@kerknet.be

In het dekenaat Wetteren kan u de middernachtmis bijwonen in de dekenale kerk van Wetteren Sint-Gertrudis en de kerk van Oosterzele - Sint-Gangulphus

De belangrijkste liturgische vieringen worden aangekondigd in de kalender van de website. Met onderstaande link vind u meer detail

http://www.olvfloravogelhoek.net/Agenda%20Liturgie.htm

 

 

De voorbereiding op de eerste communie gebeurt op school. 

De eerste communie is echter geen schoolviering maar een viering binnen de kerkgemeenschap.  De eerste communie wordt daarom enkel gevierd in kerken waar ook op zondag eucharistie gevierd en wordt vooraf gegaan door één of meerdere catechesemomenten en/of instapvieringen waarop de kinderen en hun ouders worden uitgenodigd.

Meer informatie vindt je op volgende link :

http://www.parochiedestelbergenmelle.be/eerste-communie

De voorbereiding op het vormsel gebeurt in de geloofsgemeenschap en staat los van de school. 

Ouders en kinderen gaan gelovig samen op weg. De weg naar het vormsel is een engagement voor het gehele gezin.

De vormselvieringen vinden plaats in het weekend van de 4de paaszondag.

Meer informatie op volgende pagina :

http://www.parochiedestelbergenmelle.be/vormsel

maandag

20.00 u Kerk Heusden Heilig Kruis (ingang langs de sacristie)
christelijke meditatie

Meditatie is een zeer eenvoudige praktijk die ons toelaat tot vrede te komen met onszelf, zodat wij in staat zijn de Geest in ons te laten werken. Volgens de christelijke opvatting is deze kracht de kracht van de Liefde.

info:tollenaereannemie@hotmail.com

donderdag

18.00 u ;  Kerk Destelbergen - OLV ter Sneeuw
eucharistieviering

 

 

Doopvieringen in onze parochie gebeuren op bepaalde vastgelegde data.
Vooraf aan het doopsel vindt er een voorbereiding plaats.
Voor alle info kunt u terecht bij de doopverantwoordelijke:
diaken Luk Thomas, tel. 09.252.41.50 of via diakenluk@gmail.com

Op deze pagina vind je alle info omtrent het doopsel, alsook alle data.
 

 

Destelbergen OLV ter Sneeuw:  elke voormiddag, behalve op maandag

Heusden H. Kruis: elke dag van 8u30 tot 17u00 - opgelet de deuren openen en sluiten automatisch

Melle Sint-Martinus: elke dag, behalve op maandag van 9u00 tot 17u00