Woord van de pastoor

Bij de eerste vastenzondag

 

 

 

Zusters en broeders,

De vasten, de veertigdagentijd, is de weg naar Pasen.
Hij roept ons op tot bekering en geloof in de blijde boodschap.

Maar het gaat in de vasten om meer dan onszelf, ons eigen klein geluk, ons heil
Deze tijd vraagt dat onze blik breder zou zijn, weidser zou zijn. Dat is precies wat Broederlijk Delen elk jaar wil doen.
Pasen is een goede boodschap voor heel de wereld, ja heel de schepping.
Broederlijk Delen spreekt daarin de Heilige Schrift achterna.

Een verbond met Noach

In de eerste lezing sluit God een verbond met Noach.
God laat niet toe dat de zondvloed alle leven vernietigt
Hij roept een halt toe aan de vernietigende kracht van het water
Hij wil de schepping, mens en dier, bewaren.
Niet één keer, maar altijd. Hij verbindt er zich toe dat het altijd zo zal zijn.

Na de dag komt de nacht, na de winter de zomer, na het zaaien het oogsten, nooit zal dat ophouden.
Na de zondvloed breekt de zon door en doet de regenboog ontstaan.
Hij reikt van  de aarde tot de hemel. Hij zal God herinneren aan zijn verbond met de mensen, met de dieren, met alle levende wezens.
Zijn heil is bedoeld voor heel de schepping en heel de geschiedenis.

De regenboog was voor de bijbelse mens een bron van blijdschap.
Hij sterkte hem in zijn vertrouwen dat God zijn schepping niet in de steek laat.
Hij zou ook ons moeten verblijden en engageren.
Als God zo bezield is, zullen ook wij dat zijn. Dit is de schoonste motivering om Broederlijk Delen te steunen.

Gods definitieve "ja"

Maar de grootste blijdschap komt voor ons van Jezus.
Hij is Gods definitieve “ja” tot ons en tot de schepping.
Dat toont het evangelie van deze zondag

Na zijn doop is Jezus naar de woestijn gegaan.
Woestijn is de plaats waar geen leven mogelijk is, waar de dood regeert.
Veertig dagen heeft Jezus er doorgebracht en strijd gevoerd met de machten van het kwaad.
Marcus zegt: “Hij was er bij de wilde dieren en de engelen bewezen Hem hun diensten”.
Dat wil zeggen hij was er midden in het gevaar maar hij werd er wonderlijk  bijgestaan. Hij heeft de boze machten weerstaan en overwonnen.
Hij is niet van honger omgekomen en hij is niet door de dieren verscheurd.
Hij is de Sterkere gebleken die de machten van het kwaad heeft verslagen.

Heel de schepping is bij Hem tot verzoening gekomen :
het onder-menselijke (de wilde dieren) zijn Hem onderdanig en het boven-menselijke (de engelen) dienen Hem.
Mensen en dieren en engelen zijn bij Hem met elkaar verzoend.

Een nieuwe Noach

Jezus is de nieuwe Noach.
Zoals Noach niet is ten onder gegaan in de zondvloed is Jezus niet ten onder gegaan in de woestijn, en niet in de laatste beproeving die Hem wacht, het lijden en de dood.
Zoals na de zondvloed het leven opnieuw begon, is Jezus’ verrijzenis het begin van een nieuwe schepping.
Hèt teken van Gods verbintenis is voor ons niet meer de regenboog maar de verrijzenis van de Heer.
Zij is de definitieve garantie dat God de mensheid niet in de steek laat.
Zij is de nieuwe regenboog, de blijde boodschap die volle kleur geeft aan het leven. In dit verbond mogen wij bestaan, deze veertig dagen en ons leven lang. Amen.

pastoor Jos Verstraeten