In de uitvaartliturgie viert de kerk het paasmysterie van de Heer. Ze bidt opdat wie in Christus gedoopt is, ook met Hem door de dood mag overgaan naar het eeuwige leven.

Vanuit een diep geloof in de verrijzenis neemt de familie en de hele parochiegemeenschap afscheid van de overledene.

De uitvaartliturgie wil dus de voltooiing vieren van het 'persoonlijke Pasen' van een christen, begonnen in de doop.  Ze opent daarbij het perspectief op de toekomst en de bestemming van de overledene, op wat er volgt na de dood. 

In de beleving van vele tijdgenoten is dit motief echter niet het eerste en voornaamste.  Voor velen is de uitvaartliturgie voornamelijk een afscheidsviering, waarbij in de eerste plaats teruggeblikt wordt op het leven dat voorbij is: ze willen gedenken wat de overledene betekend heeft, binnen de kring van de familie, de kerkgemeenschap en in de ruimere samenleving.  De uitvaartliturgie vervult zo ook een belangrijke functie voor de nabestaanden: ze kan een moment van troost en bemoediging worden en een belangrijke stap in het rouwproces. (uit oriëntaties bij de uitvaartliturgie)

PRAKTISCH

Uitvaarten moeten aangevraagd worden bij diaken Toon Claeys

GSM 0474 51 65 95

telefoon 09 238 33 54

Hij zal dan bevestigen of de gevraagde kerk en een voorganger beschikbaar zijn. De uitvaartfiches mogen gestuurd worden naar diaktoon@hotmail.com

 De verdere communicatie binnen de parochie zal door diaken Toon Claeys opgenomen worden.

In de  parochie Emmaüs kan een uitvaart plaatsvinden in een van volgende kerken:

  • Heusden Heilig Kruis
  • Melle Sint-Martinus
  • Destelbergen OLV ter Sneeuw

Een uitvaart is mogelijk elke voormiddag van de week, van dinsdag tot zaterdag (beide inbegrepen), behalve op wettelijke verlofdagen en kerkelijke feestdagen. 
Een uitvaart kan enkel op twee tijdstippen: 10u en 11u30. Deze regeling geldt voor alle kerken.

In de regel gebeurt een uitvaart met een gebedsdienst. Families die een uitvaart met eucharistie verkiezen dienen daar uitdrukkelijk om te vragen. 

De bijdrage voor een kerkelijke uitvaart bedraagt € 300,00

De parochiegemeenschap voorziet een parochiale namis voor de overledenen op zondag.
Deze namis heeft plaats in de maand volgend op de maand waarin de uitvaart plaats had en in de kerk waarin de uitvaart plaatsvond tijdens de wekelijkse eucharistie op zaterdag of zondag. (bv. uitvaart in januari : namis in februari).

Zoeken