Je eerste communie vieren

Je eerste communie vieren 

De eerste communie is  geen schoolviering maar een viering binnen de kerkgemeenschap. Een eerste communie is geen overgang van kleuter naar eerste leerjaar en zeker geen optreden. Het is de eerste volle deelname aan de eucharistie, waarbij het ontvangen van de communie belangrijk is voor de kinderen. Centraal staat steeds Jezus Christus. Hij is het die onder ons komt waar we in Zijn naam samen zijn. Hij is het die ons samen brengt als gelovige gemeenschap.

Vandaar dat het ook belangrijk is dat er een actieve deelname is van groot en klein. De eerste communie wordt daarom enkel gevierd in kerken waar ook op zondag eucharistie gevierd en wordt vooraf gegaan door meerdere catechesemomenten en/of instapvieringen waarop de kinderen en hun ouders worden uitgenodigd.

INSCHRIJVEN kan hier. De inschrijving is pas geldig na ontvangst van een bevestiging

In navolging wat in vele andere parochies al gebeurd is, heeft de parochieploeg beslist om de eerste communie te laten evolueren van een klasgebeuren naar een parochiegebeuren. Vanaf 2025 zal de parochie een aantal eerste communiemomenten voorstellen tijdens de gewone zondagsvieringen.  De ouders die hiervoor kiezen, zelf aansluiten bij één van die momenten.

Omdat dit een totaal andere benadering is, een andere manier van denken, waaraan we geleidelijk zullen moeten wennen, wordt die verandering in meerdere stappen doorgevoerd. We leerden uit de ervaringen van parochies die dit proces al hebben doorgemaakt, dat geleidelijkheid en overleg hierin aangewezen is.

Als voorbereiding op deze nieuwe benadering zullen we in de komende jaren steeds meer de eerste communievieringen - weliswaar in schoolverband -  integreren in de zondagsvieringen.

Eerste communievieringen in 2023

Hierbij de definitieve datums voor de eerste communie 2023

De inschrijvingen voor de eerste communievieringen in 2023 werden afgerond

Kerk OLV ter Sneeuw te Destelbergen

Zaterdag 6 mei om 14u00 :  Vrije Basisschool Wonderwijs, hoofdschool en wijkschool
Zaterdag 6 mei om 17u30 (*)  :  Vrije Basisschool Pius X en Gemeentelijke Basisschool Destelbergen

Kerk Heilig Kruis te Heusden

Zaterdag 6 mei om 11u00 : Sint-Franciscus Basisschool - Melle-Vogelhoek
Zaterdag 13 mei om 9u30 :  Gemeentelijke Sportbasisschool Heusden
zaterdag 13 mei om 11u00 : Vrije Basisschool "De Parel
Zondag  14 mei om 11u00 (*) : Gemeenschapsschool " De Klaver

Kerk Sint Martinus Melle

Zondag 23 april om 9u30 (*) :  Sint-Vincentiusschool Melle
Zondag 14 mei om 9u30 (*) :  Gemeentelijke Basisschool Melle

(*)  geïntegreerd in de zondagsviering

Opname in de Rooms Katholieke Geloofsgemeenschap

Om deel te kunnen nemen aan de sacramenten van de Rooms Katholieke Kerk is een eerste vereiste dat je binnen deze gemeenschap gedoopt werd.
Tegenwoordig wordt er ook wel eens gekozen om kinderen te laten dopen door een ‘rituelen bureau’ zoals Rent-A-Priest of door een andere gemeenschap, bvb De Goede Herder (Dendermonde), of nog andere -niet tot de Rooms Katholieke Kerk behorende- gemeenschappen.
De doop wordt wel erkend (het doopsel is m.a.w. geldig), zoals bij de Protestanten, Anglicanen of Orthodoxen, maar aangezien men buiten de Katholieke Kerk is gedoopt maakt men geen deel uit van de katholieke gemeenschap en kan men dus ook de sacramenten die binnen de katholieke gemeenschap worden gevierd niet ontvangen.

Wie dus niet binnen onze kerk gedoopt werd en toch als gelovige onze sacramenten wenst te ontvangen moet de overstap maken van de ene kerk naar de andere. Dit kan door een eenvoudig ritueel.

Gedoopt door een rituelenbureau ?

Wat moet er gebeuren om die overstap te maken?

De ouders dienen een aanvraag te doen waarin ze motiveren  waarom men wil dat hun zoon of dochter wordt opgenomen in de RKK,  De parochie vraagt dan de toelating aan bij de bisschop. Daarna vindt de opname plaats met een klein ritueel tijdens de zondagsviering en wordt een melding gemaakt in het doopregister

Eerste communievieringen in 2024

 

De data voor de eerste communievieringen in 2024 zijn nog niet vastgelegd.

INSCHRIJVEN kan hier. De inschrijving is pas geldig na ontvangst van een bevestiging

Zoeken