Je eerste communie vieren

Je eerste communie vieren 

De eerste communie is  geen schoolviering maar een viering binnen de kerkgemeenschap. Een eerste communie is geen overgang van kleuter naar eerste leerjaar en zeker geen optreden. Het is de eerste volle deelname aan de eucharistie, waarbij het ontvangen van de communie belangrijk is voor de kinderen. Centraal staat steeds Jezus Christus. Hij is het die onder ons komt waar we in Zijn naam samen zijn. Hij is het die ons samen brengt als gelovige gemeenschap.

Vandaar dat het ook belangrijk is dat er een actieve deelname is van groot en klein. De eerste communie wordt daarom enkel gevierd in kerken waar ook op zondag eucharistie gevierd en wordt vooraf gegaan door meerdere catechesemomenten en/of instapvieringen waarop de kinderen en hun ouders worden uitgenodigd.

In navolging wat in vele andere parochies al gebeurd is, heeft de parochieploeg beslist om de eerste communie te laten evolueren van een klasgebeuren naar een parochiegebeuren.

Omdat dit een totaal andere benadering is, een andere manier van denken, waaraan we geleidelijk zullen moeten wennen, wordt die verandering in meerdere stappen doorgevoerd. We leerden uit de ervaringen van parochies die dit proces al hebben doorgemaakt, dat geleidelijkheid en overleg hierin aangewezen is.

Vanaf 2024 voorzien we vier eerste communievieringen die voorlopig nog wel per kerkplek georganiseerd worden.
Twee van deze vieringen worden geïntegreerd in de zondagsviering. De andere twee blijven afzonderlijke eucharistievieringen omwille van het grote aantal kinderen.

 

Eerste communievieringen in 2024

 

Zaterdag 27 april 2024 om 10u in de OLV ter Sneeuwkerk te Destelbergen : 
alle scholen van Destelbergen (Wonderwijs, Pius X en Gemeentelijke Basisschool)

Zondag 28 april 2024 om 11u (tijdens de zondagviering) in de Heilig Kruiskerk te Heusden :
Sint-Franciscusbasisschool Melle

Zaterdag 4 mei 2024  om 10u00 in de Heilig Kruiskerk te Heusden :
alle scholen van Heusden ( De Parel, Sportbasisschool en De Klaver)

Zondag 5 mei 2024 om 9u30 (tijdens de zondagsviering)  in de Sint-Martinuskerk te Melle :
Sint-Vincentiusschool Melle en Parkschool Melle

De inschrijvingsperiode is afgelopen.

Eerste communievieringen in 2025

 

De data voor de eerste communievieringen van 2025 zullen pas in juni 2024 vastgelegd worden

INSCHRIJVEN kan hier. De inschrijving is pas geldig na ontvangst van een bevestiging

INSCHRIJVEN kan hier. De inschrijving is pas geldig na ontvangst van een bevestiging

Als bijdrage in de onkosten voor het Eerste Communietraject vragen we om 10 euro
over te schrijven op rekening nummer BE38 7360 4000 3672 van vzw PWEmmaüs

Opname in de Rooms Katholieke Geloofsgemeenschap

Om deel te kunnen nemen aan de sacramenten van de Rooms Katholieke Kerk is een eerste vereiste dat je binnen deze gemeenschap gedoopt werd.
Tegenwoordig wordt er ook wel eens gekozen om kinderen te laten dopen door een ‘rituelen bureau’ zoals Rent-A-Priest of door een andere gemeenschap, bvb De Goede Herder (Dendermonde), of nog andere -niet tot de Rooms Katholieke Kerk behorende- gemeenschappen.
De doop wordt wel erkend (het doopsel is m.a.w. geldig), zoals bij de Protestanten, Anglicanen of Orthodoxen, maar aangezien men buiten de Katholieke Kerk is gedoopt maakt men geen deel uit van de katholieke gemeenschap en kan men dus ook de sacramenten die binnen de katholieke gemeenschap worden gevierd niet ontvangen.

Wie dus niet binnen onze kerk gedoopt werd en toch als gelovige onze sacramenten wenst te ontvangen moet de overstap maken van de ene kerk naar de andere. Dit kan door een eenvoudig ritueel.

Gedoopt door een rituelenbureau ?

Wat moet er gebeuren om die overstap te maken?

De ouders dienen een aanvraag te doen waarin ze motiveren  waarom men wil dat hun zoon of dochter wordt opgenomen in de RKK,  De parochie vraagt dan de toelating aan bij de bisschop. Daarna vindt de opname plaats met een klein ritueel tijdens de zondagsviering en wordt een melding gemaakt in het doopregister

Zoeken