Jezus ging de berg op en riep tot zich die Hij zelf wilde; en zij kwamen bij Hem. Hij stelde er twaalf aan om Hem te vergezellen en door Hem uitgezonden te worden om te prediken met de macht de duivels uit te drijven (Mc 3, 13-15).

Er zijn in de kerk verschillende vormen van dienstwerk in de kerk en allen sluiten een bijzondere binding met Christus in. Wie in de kerk een opdracht krijgt of op zich neemt vertegenwoordigt en symboliseert Christus in de kerkgemeenschap.

Het Tweede Vaticaanse Concilie (1962-1965) spreekt over een drievoudige opdracht van de gewijden. Hij is in de eerste plaats de verkondiger van het Woord van God. Hij ontsluit de Schrift voor mensen van vandaag. Ten tweede brengt de gewijde bedienaar mensen samen rond Christus. Hij neemt de dienst van de ‘verzameling’ waar. Tenslotte heeft de bedienaar een heel eigen rol in de liturgie en de sacramenten. Hij staat in dienst van de heiligingstaak van de Kerk. Dankzij zijn voorgaan in liturgie en sacramenten worden mensen ‘geheiligd’ dat wil zeggen ze kunnen zij zich steeds dieper met de Heer verenigen.

Van oudsher kent het wijdingssacrament drie graden. De bisschop neemt de eindverantwoordelijkheid waar en is leider van een deel van Gods volk. De priester deelt in de zending van de bisschop. Hij verkondigt het evangelie, gaat voor in de eucharistie en de andere sacramenten en weidt het hem toevertrouwde deel van de kudde. Hij maakt zichtbaar dat Christus Hoofd is van de kerk. Bij de diaken staat het dienstwerk, de diaconie, voorop. Hij zorgt ervoor dat het Jezuswoord ‘Ik ben niet gekomen om gediend te worden maar om te dienen’ (vgl. Mc 10, 45) door alle kerkleden beleefd wordt. Hij maakt zichtbaar dat Christus Dienaar is van alle mensen. Samen met de vele mensen die mee verantwoordelijkheid opnemen in de kerk staan de gewijden in voor het pastorale dienstwerk.

Daarnaast zijn er nog heel wat opdrachten en diensttaken die heel belangrijk zijn. Er is heel wat vorming op diocesaan niveau.

Wie priester, diaken, pastorale medewerk(-st)er wil worden krijgt een eigen opleiding. Ook de roepingen voor het religieuze leven hebben hun vorming. Bij het maken van je keuze kan je steeds te rade gaan bij een priester. Voor meer info over de priesteropleiding in het bisdom Gent, kan je terecht bij Joris Polfliet

Onze bisschop schreef een brief over roeping.  Elke christen is geroepen om in zijn of haar leven te getuigen van het evangelie.  Maar van oudsher zijn er in de kerk christenen die zich met heel hun leven engageren als religieus, priester of diaken.

In de brief spreekt de bisschop in het bijzonder de hoop uit dat jonge, maar ook volwassen mannen hun verlangen om dicht bij God en mensen te staan een kans geven en het priesterschap overwegen.

Zoeken